Family tree of Leonid Brezhnev

Family tree of Leonid Brezhnev

Leonid Ilyich Brezhnev was a Soviet politician who led the Soviet Union as General Secretary of the governing Communist Party (1964–1982)…

Family tree of Leonid Brezhnev

Leonid Ilyich Brezhnev was a Soviet politician who led the Soviet Union as General Secretary of the governing Communist Party (1964–1982) and as Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet.

Spouse: Viktoria Brezhneva (m. ?–1982)
Grandchildren: Viktoriya Milaeva, Andrei Brezhnev, Natalya Milaeva

Leave a Reply