Family tree of Hirohito

Family tree of Hirohito

Emperor Shōwa , better known in English by his personal name Hirohito (裕仁), was the 124th emperor of Japan.

Family tree of Hirohito

Emperor Shōwa , better known in English by his personal name Hirohito (裕仁), was the 124th emperor of Japan.

Children: Akihito, Masahito, Prince Hitachi, Kazuko Takatsukasa, MORE
Grandparents: Emperor Meiji, Empress Shōken, Yanagihara Naruko, Kujō Michitaka, Ikuko Noma

Akhihito:

Children: Naruhito, Fumihito, Prince Akishino, Sayako Kuroda
Siblings: Masahito, Prince Hitachi, Kazuko Takatsukasa, MORE
Grandchildren: Aiko, Princess Toshi, Princess Mako of Akishino, Prince Hisahito of Akishino, Princess Kako of Akishino

Leave a Reply