Family tree of Bhuma Akhila Priya

Family tree of Bhuma Akhila Priya

Bhuma Nagi Reddy was an Indian politician.

Family tree of Bhuma Akhila Priya

Bhuma Nagi Reddy was an Indian politician.

Wife: Bhuma Shobha Nagireddy (m. 1986–2014)

Children:

Bhuma Akhila Priya (daughter)
Bhuma Naga Mounika (daughter)
Bhuma Jagat Vikhyat Reddy (son)

Leave a Reply