Chiang Kai-shek family tree

Chiang Kai-shek family tree

Family tree of Chiang Ching-kuo

Family tree of Chiang Ching-kuo

(link)

Children

Chiang Hsiao-wen (1935–1989)
Chiang Hsiao-chang (born 1938)
Chang Hsiao-tzu (1941–1996)
Chiang Hsiao-yen (born 1942, illegitimate, disputed)
Winston Chang (born 1942, illegitimate, disputed[1])
Chiang Hsiao-wu (1945–1991)
Chiang Hsiao-yung(1948–1996)

Leave a Reply